Kandi ubu butumwa bwiza bw' ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. (Matayo 24:14).

Ibitabo:

- Imbaraga y Umucyo w Imana

- Intego y Itorero ry Ukuri

- Umuryango Uhiriwe

- Umurimo w Ibwirizabutumwa

- Tumenye kwivura 1 (dukoresheje ibimera Imana yaremye)

- Tumenye kwivura 2 (dukoresheje ibimera Imana yaremye)

- Tumenye kwivura 3 (Kwirinda kuruta kwivura)

- Tumenye kwivura 4 (Rinda ubwonko bwawe)